מאמרים

להלן תזכורת לגבי חבות והגשת דו"ח מס ל - IRS

במדינות רבות שיטת המיסוי היא פרסונלית ולא גאוגרפית, וגם אזרחי ארה"ב חייבים לשלם מס הכנסה על הכנסות שיש להם בכל מקום בעולם ולא רק בארה"ב.
כתוצאה מהאמנה, רובם המכריע של האזרחים האמריקאים שמתגוררים בישראל לא חייבים במס הכנסה בארה"ב אבל בדרך כלל חייבים בהגשת דו"ח מס אמריקאי ל - IRS עבור כל שנת מס.

קרא עוד

רגולציות FATCA, FBAR ומשמעויותיהן.

מה זה FATCA ?

The Foreign Account Tax Compliance Act נחקק בשנת 2010 כחלק מהמאמץ להילחם בגרעון הגדל בתקציב האמריקאי. במסגרת FATCA מחויבים אזרחים אמריקאים שמחזיקים נכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב לדווח עליהם ל IRS. בנוסף, מוסדות פיננסיים בכל העולם נדרשים לדווח ל IRS על אזרחים אמריקאים שמחזיקים חשבונות פיננסיים או על כאלו שמחזיקים שותפויות בנכסים פיננסיים.
בספטמבר 2013 הפרלמנט השוויצרי אישר הסכם עם ה IRS לפיו הבנקים בשוויץ יעבירו פרטים על חשבונות שמוחזקים ע"י אזרחים אמריקאים לממשלת ארה"ב.
בישראל מתגבש הסכם דומה, הסכם כזה יחייב מוסדות פיננסיים ישראליים לדווח על בעלי חשבונות בעלי אזרחות אמריקאית. הבנקים הישראליים התחילו בהכנות לדיווח ולכן הם מחתימים את הלקוחות על גבי טופס W-9 . סירוב לחתום על הטופס עלול להביא להקפאת החשבון.

קרא עוד

הערכות מעסיקים לשנת כספים חדשה.

כחלק מהערכות לשנת הכספים החדשה יש לתת את הדעת לנושאים הנוגעים לכוח אדם והעסקת עובדים כלהלן:

מסירת הודעה לעובד בדבר פירוט תנאי עבודה

החל משנת 2012 חלה חובה למסור לעובד, גם אם הוא זמני, הודעה המפרטת את תנאי העסקתו. במידה ולא נמסרה לעובדים נדרש למלא טופס הצהרה שכזה ולמסור אותו לעובד.

מילוי טופס 101 על ידי העובדים
בתוך 7 ימים מתום שנת המס חייבים כל העובדים למלא טפסי 101 לשנת המס החדשה. טפסים אלו נדרשים גם אם לא נעשו כל שינויים במצבו האישי של העובד.

במילוי הטופס יש להקפיד על הנושאים הבאים -

  1. על העובד לסמן בחלק ה' בטופס באם הוא עובד או אינו עובד בעבודה נוספת כשכיר.
  2. עובד העובד בעבודה נוספת כשכיר חייב להמציא אישור על תיאום מס. במידה ולא יומצא אישור כזה חלה חובה על המעסיק לנכות מהעובד מס בשיעור מירבי העומד כיום על 48%.
  3. יש לצרף לטופס 101 העתק מתעודת הזהות של העובד לרבות הספח.
  4. יש לוודא שהטופס נחתם על ידי העובד.
קרא עוד